O G-DOT

§ 2.

Terenem działania G-DOT jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą władz G-DOT jest miejscowość Szafarnia, gmina Radomin, powiat Golub-Dobrzyń. 

§ 3.

 1. G-DOT uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. G-DOT posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r., nr 79, poz. 855 z późn. Zm.), ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689 ze zm.) oraz statutem.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony

§ 4.

G-DOT może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 5.

Organizacja  G-DOT może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.
Cele i środki działania
§ 6.

Celem Organizacji G-DOT  jest:

 1. Wspieranie rozwoju turystyki w regionie.
 2. Kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu.
 3. Promocja produktów turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.
 4. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym,
 5. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
 6. Inicjowanie i stwarzanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki w zakresie rozwoju regionu.
 7. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenie przewodników i pilotów.
 8. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu.
 9. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu.
 10. Wspieranie i ochrona już istniejących podmiotów branży turystycznej.
 11. Nawiązywanie i wspieranie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze turystyki.
 12. Aktywizacja i wspieranie udziału wolontariuszy we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach G-DOT.
 13. Wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki aktywnej.
 14. Promocja szlaku Chopina i szlaku św Jakuba oraz innych szlaków turystycznych w kraju i zagranicą.
 15. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu.
 16. Promocja turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych, jako jednej z form rehabilitacji.
 17. Podejmowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych.
 18. Tworzenia warunków rozwoju i umożliwienie pogłębiania kwalifikacji zawodowych animatorom turystyki.
 19. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 20. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 21. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 22. Promocja turystyki kulturowej.
 23. Propagowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 24. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, tradycji, przyrody.
 25. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

§ 7.

G-DOT realizuje swoje cele poprzez:

 1. Powołanie i prowadzenie biura G-DOT.
 2. Prowadzenie punktów informacji turystycznej.
 3. Prowadzenie Biura Podróży
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej.
 5. Prowadzenie kampanii promocyjnej w zakresie turystyki, w szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości oraz wszelkich działań w zakresie marketingu i promocji, organizowanie i współorganizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych oraz współpraca z mediami.
 6. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, z Polską Organizacją Turystyczną oraz podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami pozarządowymi.
 7. Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez.
 8. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla działalności turystycznej, w tym turystyki dla niepełnosprawnych i agroturystyki.
 9. Utworzenie i prowadzenie Systemu Informacji Turystycznej a w szczególności prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie turystyki na terenie działania G-DOT.
 10. Organizowanie wyjazdów na imprezy kulturalne, turystyczne, sportowe.
 11. Organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających turystykę, sport i rekreację.
 12. Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 13. Organizowanie pracowni, kół, sekcji, zespołów, drużyn i klubów z różnych dziedzin.
 14. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
 15. Organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej.
 16. Prowadzenie pozaszkolnej edukacji dorosłych w postaci kursów, warsztatów, „uniwersytetów otwartych”.
 17. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
 18. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia finansowego na działalność podmiotów gospodarczych działających w obszarze turystyki.
 19. Działalność wydawniczą.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.

Członkowie G-DOT dzielą się na:
a) Członków Zwyczajnych.
b) Członków Wspierających.
c) Członków Honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna, a w szczególności jednostka samorządu terytorialnego, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z dziedziny turystyki oraz stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju turystyki, akceptujące Statut Organizacji i wykonująca jego postanowienie.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 4. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem uczestnictwa w spotkaniu założycielskim i wpisaniu się na listę Członków Założycieli.

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, nie będąca członkiem zwyczajnym, akceptująca Statut Organizacji.
 2. Podmioty zagraniczne, w tym niemające siedziby na terytorium RP mogą być Członkami Wspierającymi G-DOT.
 3. Przyjęcie i skreślenie z listy Członków Wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu.
 4. Osoba prawna o statusie Członka Wspierającego działa w G-DOT poprzez swojego przedstawiciela.

§ 12.

Członkami Honorowymi G-DOT mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów G-DOT. Nadanie godności Członka Honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 13.

Członek Zwyczajny G-DOT ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz G-DOT,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności G-DOT ,
c) brać udział w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz wszystkich działaniach statutowych G-DOT,
d) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności G-DOT
e) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa,
f) korzystać z odznaki G-DOT .

§ 14.

Członkowie Wspierający oraz Członkowie Honorowi posiadają prawo:
a) uczestniczenia głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków,
b) korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów G-DOT ,
c) zgłaszania do władz G-DOT  wniosków i uwag dotyczących jej działalności,
d) współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy G-DOT i jego realizacji,
e) korzystania z odznaki G-DOT .

§ 15.

Do statutowych obowiązków Członków należy:
a) stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz G-DOT ,
b) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
c) godne reprezentowanie G-DOT  i dbanie o dobre imię Organizacji,
d) regularne opłacanie składek członkowskich,
e) upowszechnianie turystyki.

§ 16

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający – osoby prawne, uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Organizacji  poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel.
 3. Przedstawiciel, o którym mowa w pkt. 2 może być zmieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.

§ 17.

 1. Utrata praw Członka G-DOT następuje w przypadku:
  a) dobrowolnego wystąpienia z G-DOT zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi,
  b) wykluczenia z G-DOT na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszanie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz  G-DOT ,
  c) skreślenia z listy członków G-DOT na mocy uchwały Zarządu za nie opłacanie składek członkowskich przez okres roku, pomimo pisemnego upomnienia,
  d) utraty osobowości prawnej.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy Członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od podjęcia uchwały Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze G-DOT
§ 18.

 1. Władzami G-DOT  są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Walne Zebranie Członków stanowią Członkowie Zwyczajni G-DOT .
 3. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a wybór odbywa się w drodze głosowania tajnego lub jawnego. O formie głosowanie decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
 4. Po upływie kadencji Członek Zarządu lub Komisja Rewizyjna działa do dnia wyboru nowego Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 5. Funkcje Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić przez okres nieograniczony.
 6. W razie ustąpienia w czasie trwania kadencji Członka władz bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie składu, uchwałę o uzupełnieniu podejmuje Walne Zebranie Członków.

Rozdział 5.
Walne Zebranie Członków
§ 19.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą G-DOT, może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, z pisemnym powiadomieniem Członków G-DOT, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest, co cztery lata.
 3. Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków G-DOT wybierają Członkowie spośród siebie na początku spotkania.

§ 21.

Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych Członków wynosi:
a) w pierwszym terminie co najmniej 50%+1 uprawnionych do głosowania.
b) w przypadku braku quorum w I terminie Walnego Zebrania Członków, zebranie może się odbyć w II terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.

§ 22.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Wybór władz G-DOT następuje w drodze głosowania.

§ 23.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a) uchwalanie statutu G-DOT i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmian,
  b) wybór i odwoływanie w drodze głosowania Prezesa i pozostałych członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  c) uchwalenie wysokości składek członkowskich, zasad jej pobierania i podziału,
  d) ustalanie i podejmowanie głównych kierunków organizacyjnych i programowych G-DOT,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  f) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
  g) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek od kwoty powyżej 14 tys. Euro,
  h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy Członków lub nie przyjęcia w poczet członków,
  i) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz innych regulaminów G-DOT ,
  j) rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd G-DOT lub Członków,
  k) podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z zakresem działalności stowarzyszenia,
  l) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,
  m) rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań członków G-DOT na działalność organów statutowych Organizacji,
  n) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania G-DOT  i przeznaczeniu jego majątku.
 2. Nieudzielanie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

§ 24.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  a) Komisji Rewizyjnej,
  b) 1/3 Członków Zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzania jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Zebrania Walnego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały zarządu lub zgłoszenia wniosku.

Rozdział 6.
Zarząd G-DOT
§ 25.

Zarząd jest organem wykonawczym G-DOT . Kieruje działalnością G-DOT  i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 26.

 1. Zarząd składa się z 4 do 7 osób, w tym Prezesa oraz Członków Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 27.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  a) reprezentowanie interesów G-DOT na zewnątrz,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  c) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
  d) składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
  e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
  f) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych G-DOT z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania Członków,
  g) przyjmowanie na Członka G-DOT osób spełniających warunki statutowe oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu z G-DOT oraz skreśleniu z listy Członków G-DOT zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
  h) organizacja i nadzór nad działalnością G-DOT ,
  i) wnioskowanie o nadanie odznak i nagród,
  j) zatrudnianie i zwalnianie pracowników G-DOT ,
  k) uchwalanie budżetu G-DOT.
 2. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
  a) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie G-DOT na zewnątrz
  b) zwoływanie posiedzeń zarządu
  c) wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu.
 3. Do kompetencji Wiceprezesa należy w szczególności zastępowanie Prezesa w czasie jego nieobecności.

§ 28.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 29.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 30.

W celu właściwego wykonywania zadań przez Prezesa i Zarząd G-DOT utworzone zostanie Biuro G-DOT.

Rozdział 7.
Komisja Rewizyjna
§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności statutowej G-DOT .
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja konstytuuje się i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 32.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności G-DOT, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
d) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 33.

 1. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji.
 2. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 8.
Majątek i fundusze
§ 34.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,
c) dochodów z własnej działalności statutowej,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) dochodów z kapitału,
f) dochodów z działalności gospodarczej,
g) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 35.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36.

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa działającego łącznie z innym członkiem Zarządu.
 2. Do zaciągania zobowiązań o równowartości przekraczającej 100.000,- złotych (słownie: sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu.
 3. W pozostałych sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 37.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględna większością głosów.

§ 38.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 39.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.