ZOBACZ PRZEŻYJ POCZUJ

Większość budynków uzyskała swoją dzisiejsza formę w 2 połowie XIX wieku, podczas licznych przebudów i modernizacji polegających głównie na dobudowie pięter, zmianie wystroju elewacji, wprowadzeniu witryn i balkonów oraz przebudowie wnętrz.

Centralnym elementem obszaru jest Rynek (dawny plac targowy). Na rynku odnajdziemy takie skarby architektury jak: 

Domek z "pod cieniami"

Jest to stary drewniany domek podcieniowy, ostatni z kilku, jakie niegdyś otaczały cały rynek. Posiadały one w swym kształtowaniu pewien charakter wspólny, danemu czasowi właściwy i stanowiły budowy dwudziałowe ze słupem pośrodku o zastrzałach z kółeczkami i z dachem naczółkowym lub prostym oraz szczytem zdobionym i konstrukcją drewnianą, wypełnioną murem. Domki takie były niegdyś wspólną własnością miast polskich, toteż badacz niemiecki Steinbrecht, rysując je w swym dziele "Preussen zur Zeit der Landmeistert" i odczuwając trafnie ich charakter polski, nazywa je egzotycznie interesującymi.

Zbór ewangelicki

Do nowszych budowli stylowych na rynku należy zbór ewangelicki, zbudowany w 1909 roku. Jest to neogotyk z wieżą wysokości 30 m., wzorowany na dawnych kościołach, krzyżackich z zastosowaniem ówczesnej architektury. O dziejach gminy ewangelickiej podaje nam sporo materiału kronika kościelna, rzucając także nieco światła na dzieje Golubia pod panowaniem pruskim. Wynika z niej, że aż do pierwszego rozbioru Polski w roku 1772 miasto było czysto katolickie i polskie, a dopiero napływ kolonistów-ewangelików do Golubia i okolicy wywołał potrzebę zorganizowania gminy ewangelickiej. W 1782r.  przystąpiono do budowy kościoła. W sierpniu 1982r. ulega spaleniu dach na nawie i wieża. Obecnie odbudowany z przeznaczeniem na cele oświatowe, z zachowaniem wyglądu zewnętrznego z okresu przed pożarem.

Kościół p.w. św. Katarzyny w Golubiu

Wzniesiony został w stylu gotyckim, a pochodzący z XIII i XIV wieku. Niewątpliwie istniał on tu już dużo wcześniej jako budowla drewniana, którą zniszczyły najazdy Prusów. Względy bezpieczeństwa były też powodem budowy obecnego przybytku murowanego, który jako kościół obronny stanowił dawniej część systemu fortyfikacyjnego grodu. Budowa pierwotna obejmowała tylko dzisiejsze prezbiterium, które powstało już w r. 1293 i stanowi najpiękniejszą część kościoła, wykazującą w fragmentach murów i sklepień motywy gotyckie. Kościół był kilkakrotnie niszczony przez pożary  w 1414 roku, w końcu XVI wieku oraz w 1689 roku. Wewnątrz znajdziemy fragmenty późnogotyckiej polichromii z początku XVI wieku, fragmenty renesansowego nagrobka wojewody pomorskiego Krzysztofa Kostki. Na wieży wisi gotycki dzwon z XV wieku.

Kamienica zlokalizowana na Starówce Golubskiej przy ul. Rynek 35

Położona jest w południowej pierzei dawnego rynku staromiejskiego. Czas powstania kamienicy datowany jest na przełom XIV/XVw. W okresie nowożytnym budynek uległ przekształceniu, o czym świadczy obecny kształt elewacji frontowej z dwustrefowym szczytem i sygnaturką z datą 1617, emblematem oraz inicjałami "C.(ubG?).K". Kamienica posiada duże walory zabytkowe, opisane w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Z okresu gotyckiego zachowały się mury obwodowe budynku, piwnice, czytelna wysoka sień oraz elementy konstrukcyjne: pozostałość zapewne dwuprzęsłowego podcienia ze sklepieniami krzyżowymi - analogicznego jak w sąsiedniej, nie istniejacej kamienicy pod nr 36, wnęki arkadowe na ścianach i prawdopodobnie duża część stropów.

Mury obronne zostały wzniesione w 1 połowie XIV wieku. Prawdopodobnie istniejące wcześniej umocnienia zostają przekształcone w mury, których przebieg jest zachowany do dzisiaj. Mury te posiadały cztery bramy od strony ważniejszych traktów: Toruńską, Brodnicką i Dobrzyńską oraz bramę Na Błonia od strony przedmieścia Błońskiego. Mury na zewnątrz były otoczone z trzech stron fosą, a z jednej strona rzeką. Dźwignięte z cegły średniowiecznej, są one w środku wypełnione gruzami i kamieniami zalanymi tłustą zaprawą wapienną.  Niegdyś wzmocnione zostały silnie umocnionymi wieżami. Do dziś przetrwała tylko jedna z czterech narożnych baszt, położona od strony północno-wschodniej.

W sezonie turystycznym od 1 maja do 30 września na rynku działa Punkt Informacji Turystycznej czynny od 11.00-17.00.

Domek Pod Cieniami
ul. Rynek 19
87-400 Golub-Dobrzyń
Czynny od 10.00-15.00
Tel.603 227 369

Poza sezonem turystycznym:

Urząd Miasta
ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10
fax 56 683 54 15

Osoba oprowadzająca po Mieście Golubiu-Dobrzyniu + wejście na wieżę Kościoła w Golubiu z przełomu XIII - XIV w. /po wcześniejszym umówieniu/ tel. 0 56 683 54 10 wew. 38.